กองคลัง เรื่องประกาศ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดงเหล่า – หมู่ 7 บ้านนาฝาก

      ปิดความเห็น บน กองคลัง เรื่องประกาศ TOR โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดงเหล่า – หมู่ 7 บ้านนาฝาก

ประกาศ TOR

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านดงเหล่า – หมู่ 7 บ้านนาฝาก

(e-biding)

TORถนนหมู่8-7