กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

      ปิดความเห็น บน กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ตำบลโพนทอง อำเอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  ภายในหมู่บ้านเขตตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย