การตัดกิ่งไม้ในทางถนน

      ปิดความเห็น บน การตัดกิ่งไม้ในทางถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่กีดขวางทางจราจรให้กับชุมชนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชในพื้นที่