การประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564

      ปิดความเห็น บน การประกาศเจตนาต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2564
เมื่อวันจันทร์ที่  11 ,มกราคม  2564  นายธีระวัฒน์ วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้กล่าวคำประกาศฯ ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเคารพกฎหมายกติกาของวิชาชีพและระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด จะไม่ยอมเป็นเหยื่อของค่านิยมการติดสินบน ไม่ใช้อำนาจหน้าที่มาคดโกงเอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตนจะต่อต้านการทุจริตคดโกงทุกรูปแบบ ไม่ใช้ความรู้ความสามารถมาเอาเปรียบ เบียดเบียนผู้อื่นรวมทั้งจะร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดถือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไป”