การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน การประชุมประชาคมหมู่บ้าน

 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยคณะ      ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลโพนทอง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านโคกบุญสนอง   หมู่ที่ 11 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมตำบล) เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)