การประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

      ปิดความเห็น บน การประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

   

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 เกี่ยวกับการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส