การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างองค์กร
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อ
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  8. Q & A
  9. Social Network
  10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  11. แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  12. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  15. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  18. E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

  19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  20. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  24. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
  25. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  27. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  40. การขับเคลื่อนจริยธรรม
  41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน