การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างองค์กร
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. ข้อมูลการติดต่อ
  5. ข่าวประชาสัมพันธ์
  6. Q & A

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ

  7. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  8. แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
  9. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  10. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
  11. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
  12. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  13. E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

  14. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  15. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  16. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  17. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  18. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  19. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  20. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  21. การขับเคลื่อนจริยธรรม

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  22. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  23. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  24. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  25. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

  26. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
  27. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  28. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  29. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
  30. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
  31. รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

  32. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  33. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  34. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  35. รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน