การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

  1. โครงสร้างองค์กร
  2. ข้อมูลผู้บริหาร
  3. อำนาจหน้าที่
  4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  5. ข้อมูลการติดต่อ
  6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  7. ข่าวประชาสัมพันธ์
  8. Q & A
  9. Social Network

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  10. แผนดำเนินงานประจำปี
  11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
  14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  17. E-Service

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  34. นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  38. การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
  39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน