การพ่นย่าป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19

      ปิดความเห็น บน การพ่นย่าป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ออกพ่นยาป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลโพนทอง ก่อนที่จะทำการเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้