การให้บริการรับแสดงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อรรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      ปิดความเห็น บน การให้บริการรับแสดงการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อรรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ในระหว่าวันที่ 16 – 20 กันยายน  2562  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ในการให้บริการรับแสดงการดำรงชีวิตอยู่เพื่อรรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563