กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.

      ปิดความเห็น บน กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดใช้ถุงพลาสติก และลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ซึ่งจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันลดขยะถุงพลาสติก และขยะโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งมีปริมาณมากในกองขยะ และเป็นภาระในการจัดการของ อบต. หรือภาครัฐที่เกี่ยวข้อง