ขอเชิญรับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญรับบริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่

ส.ป.ก.หนองคาย จะออกให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในอำเภอห่างไกล เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพิ่มช่องทางให้บริการแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึงโดยให้บริการ/ให้คำปรึกษาต่างๆ อาทิ โอนสิทธิ งานรังวัดแปลงที่ดินถือครอง