ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      ปิดความเห็น บน ข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ