ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      ปิดความเห็น บน ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566