คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด

      ปิดความเห็น บน คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด

สั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการในสังกัด