คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec.)

      ปิดความเห็น บน คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec.)

คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Spec.)