ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      ปิดความเห็น บน ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

https://itas.nacc.go.th/go/eit/z2rfuc

 

 

ช่องทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับนิติบุคคล ประชาชนทั่วไป ที่มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง