ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน

 

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้าน