ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

      ปิดความเห็น บน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง การกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสาร(3)