ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

      ปิดความเห็น บน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

เอกสาร(3)