ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2565

      ปิดความเห็น บน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี พ.ศ.2565

CamScanner 02-08-2565 08.46