ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามแบบ สขร.1

      ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ตามแบบ สขร.1

เอกสาร 41164