ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่องแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสาร 6964(1)