ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 4

      ปิดความเห็น บน ประกาศเรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ขออนุมัติแผนการจัดหาพัสดุเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 4

เอกสาร 251064