การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

      ปิดความเห็น บน การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมทำ ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เช่น การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน