ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)

      ปิดความเห็น บน ประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)

 

 

วันนี้ (7 กันยายน 2564) นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้กล่าวเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น