ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566