ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การทำงานให้แก่รองปลัดอบต.โพนทอง

      ปิดความเห็น บน ประชาสัมพันธ์คำสั่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหน้าที่การทำงานให้แก่รองปลัดอบต.โพนทอง