ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

      ปิดความเห็น บน ประชุมประจำเดือนเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการพี่น้องประชาชน ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนพทอง