ปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

      ปิดความเห็น บน ปัญหาที่พบบ่อยในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ