มาตรการป้องกกันการขัดกันระหว่างผลประโยขน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม