วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

      ปิดความเห็น บน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563

 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เห็นชอบความที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 เป็นจุดเริ่มต้นของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จึงจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย

นายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะและวาง
พานพุ่มดอกไม้สด