วันสิ่งแวดล้อมไทย (วันที่ 4 ธันวาคม 2565)

      ปิดความเห็น บน วันสิ่งแวดล้อมไทย (วันที่ 4 ธันวาคม 2565)

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ประกาศให้วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะในชุมชน กิจกรรมตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณสนามฟุตบอลบ้านไร่  โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.โพนทองเข้าร่วมกิจกรรม