สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

 1. ด้านกายภาพ
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก ตำบลโพนทอง ได้แยกออกมาจากอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยรวมเอาพื้นที่ของ 3 ตำบล เข้าด้วยกันจัดเป็นกิ่งอำเภอโพธิ์ตาก ได้แก่ ตำบลโพนทอง ตำบลโพธิ์ตาก และตำบลด่านศรีสุข และจัดตั้งเป็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ประกอบด้วย  11  หมู่บ้าน

 1. บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 1
 2. บ้านโพนทอง  หมู่ที่ 2
 3. บ้านกาหม     หมู่ที่ 3
 4. บ้านดอนไผ่    หมู่ที่ 4
 5.  บ้านไร่         หมู่ที่ 5
 6. บ้านม่วง       หมู่ที่ 6
 7. บ้านนาฝาก    หมู่ที่ 7
 8. บ้านดงเหล่า   หมู่ที่ 8
 9. บ้านสันติสุข   หมู่ที่ 9
 10. บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10
 11. บ้านโคกบุญสนอง  หมู่ที่ 11

ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อยู่ห่างจากอำเภอโพธิ์ตาก 4 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกัน และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550  ได้ยกฐานะเป็นอำเภอโพธิ์ตาก

ตำบลโพนทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเมืองหนองคายมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 • ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อกับตำบลพระพุทธบาท และตำบลบ้านหม้ออำเภอศรีเชียงใหม่
  จังหวัดหนองคาย
 • ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก และตำบลโคกคอนอำเภอท่าบ่อ
  จังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับตำบลหนองปลาปาก ตำบลศรีเชียงใหม่ และตำบลน้ำโมง
  อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
 • ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป  ตำบลโพนทอง  เป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตรได้เกือบทั้งหมด  หมู่บ้านเป็นลักษณะทอดยาวตามริมถนนของทางหลวงชนบท

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลโพนทอง มีสภาพอากาศร้อน เกือบตลอดปี และเดือนที่อุณหภูมิสูงสุดในรอบปี คือ
เดือนเมษายน สภาพอากาศของตำบลโพนทอง แบ่งได้เป็น 3 ฤดู คือ

 •   ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม
 •   ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
 •   ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินที่เหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ, ลำห้วย                                               5        แห่ง
 • บึง, หนองอื่นๆ                                              40       แหง

          แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • ฝาย                                                          2       แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น                                                    10      แห่ง
 • บ่อโยก                                                       31      แห่ง
 • ถังเก็บน้ำ                                                    11      แห่ง
 • การสูบน้ำด้วยไฟฟ้า                                         2       แห่ง

1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ

เอกสารอ่านเพิ่มเติม : ข้อมูลสภาพทั่วไป