อบรมการนำข้อมูลลงเว็ปไซต์ อบต.โพนทอง

      ปิดความเห็น บน อบรมการนำข้อมูลลงเว็ปไซต์ อบต.โพนทอง

ขอขอบคุณคณะวิทยาการจากบริษัท ทีโอที จำกัด ที่ได้มาอบรมให้ความรู้แก่คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ในการนำข้อมูลลงเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง