เรื่องแผนการจักหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

      ปิดความเห็น บน เรื่องแผนการจักหาพัสดุ (แบบ ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศฯ แผนจัดหาพัสดุ 2