โครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      ปิดความเห็น บน โครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กล่าวรายงาน โดยมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะตามหลักการ 3Rs การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และ อสม.