โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ดำเนินการโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยออกพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลโพนทอง ในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน