โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

      ปิดความเห็น บน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพตำบล  ดำเนินการออกพ่นหมอกควันให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโพนทอง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก