โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

      ปิดความเห็น บน โครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

 

 

 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โพนทอง ได้ดำเนินโครงการชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง ยั่งยืน