โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2563

      ปิดความเห็น บน โครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่ามอง ประจำปีงบประมาณ 2563 นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและ
นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กล่าวรายงาน ในการดำเนินโครงการเพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ร่วมกันรักษาความสะอาด