โครงการปศุสัตว์ ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

      ปิดความเห็น บน โครงการปศุสัตว์ ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

 

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายสุชน  ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย  เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน เจ้าของสุนัขและแมว นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันกันเป็นจำนวนมาก