โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง