โครงการวันต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้เพื่อพ่อ

      ปิดความเห็น บน โครงการวันต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้เพื่อพ่อ

 

วันที่ 26 มิถุนายน  2562 นายธีระวัฒน์  วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติด เทิดไท้เพื่อพ่อ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และพิธีการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
โดยมีนายถนอม เกษมพิทักษ์พงศ์ เป็นประธานพิธี