โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่

      ปิดความเห็น บน โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่

 

วันที่ 13 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน/ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและส่วนราชการในพื้นที่ และในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ได้ไปศึกษาดูงานเทศบาลเมืองหัวหิน โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านสารภี จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทท้องถิ่น