โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

      ปิดความเห็น บน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

 

วันที่ 25-30 เมษายน 2563 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า😻..ฟรี..🐕ในพื้นที่ตำบลโพนทอง