โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      ปิดความเห็น บน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ และ อสม. ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับสุนัขแมว ในพื้นที่ตำบลโพนทอง