โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      ปิดความเห็น บน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

นายธีระวัฒน์  วันวาสี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขแมวให้กับ อสป. โดยมีนายเกริก  พรหมทะสาร ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ตาก เข้าร่วมประชุม และมอบวัคซีนพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ให้กับ อสป.