โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      ปิดความเห็น บน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง รับผิดชอบ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการถูกสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็น อสม. และ อสป.